ПРАВИЛА

НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА 

„СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ DENINA MARTIN COLLECTION“

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА 

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра Спечели ваучер за пазаруване от Denina Martin Collection (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на Организаторите на Играта с физическите лица, участващи в нея – Участници.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет – страницата www.bulgariamall.bg  в периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 27.09.2022 г. и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт: www.bulgariamall.bg. В случай че Участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОРИ

2.1. Организатори на Играта са:

1. „РОДЕНС“ ООД, ЕИК  204345280,  със седалище и адрес на управление в бул. Княз Ал. Батенберг 38А, гр. Казанлък, представлявано от управителя Руслан Дечков, (наричано по-долу Роденс “) и 

2. БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69“ ЕАД, ЕИК 205202538 със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. България № 69, ет. 4, (наричано по-долу „ББ69“),

наричани заедно за краткост „Организатори”.

2.2. ББ69 осигуряват техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и тегленето на печеливш Участник, а „РОДЕНС“ ООД осигурява Наградите за печелившите Участници, съгласно предвиденото в тези Правила.

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира за търговски и развлекателен комплекс „България Мол“, гр. София, като се провежда едновременно в два Instagram профила: този на България Мол: https://www.instagram.com/bulgariamall/  и на https://www.instagram.com/deninamartincollection/ – в “Collaboration”. 

3.2. Играта се провежда в периода от 27.09.2022г. до 01.10.2022г.(включително). В рамките на този период един участник може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторите могат да съкращават или удължават срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на www.bulgariamall.bg.

3.3. Организаторите правят провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез Instagram профил: https://www.instagram.com/bulgariamall/ и https://www.instagram.com/deninamartincollection/

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организаторите, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 

4.2 В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за дружества-наематели в България Мол или при Роденс, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко лице, което в периода на провеждане на Играта участва в нея, като спази всички условия и изпълни всички изисквания, описани в условията под наградната публикация в Инстаграм профила на Bulgaria Mall.

В случай че Участник в играта е лице, ненавършило пълнолетие, съгласието на родител/попечител/настойник е абсолютна предпоставка за участието му в Играта. Всеки родител/ попечител/настойник носи отговорност за безопасността на детето си. В играта не могат да участват малолетни лица (Организаторите не следят за възрастта на участниците при участието им в Играта, но могат да проверят тези обстоятелства при определяне на печелиш и връчване на Награда).

В случай че участник, който е  лице, ненавършило пълнолетие,  бъде определен за печеливш, условие за получаване на Наградата е предоставяне на писмено съгласие и от страна на родител/настойник/попечител. 

4.3. С участието си по начина, посочен в Раздел. 5 от тези Правила, Участникът приема да спазва условията и разпоредбите им.

Участието в Играта е доброволно.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ, МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. Играта се провежда в Инстаграм платформа на търговски център „България Мол“ – https://www.instagram.com/bulgariamall/. За да участва в Играта, в периода на провеждане на Играта Участник, от своя профил в Инстаграм следва:

– да последва всеки от Инстаграм профилите на Организаторите – https://www.instagram.com/bulgariamall/ и https://www.instagram.com/deninamartincollection/ 

– да отбележи (да “тагне”) минимум двама свои приятели в платформата под публикацията/играта;

– да сподели поста на Играта в стори на своя личен профил.

5.2. В Играта може да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти.

5.4. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, но може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

5.5. С участието си в Играта Участникът предоставя разрешение на всеки от Организаторите да публикува  името му, наименованието на профила му, профилна снимка на профила му в Инстаграм във връзка или по повод Играта, както и да публикуват съобщения (потове с Участница) в свои канали, включително на https://www.instagram.com/bulgariamall/  https://www.instagram.com/deninamartincollection/, както и на www.bulgariamall.bg  и https://shop.deninamartin.com/bg/ 

5.6. Наградите са 3 на брой – 3 ваучера, всеки на стойност 200 лева с ДДС всеки за пазаруване в https://shop.deninamartin.com/bg/. Наградите се осигуряват от „РОДЕНС“ ООД, което урежда отношенията си по използването им директно с печелившите. 

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА

6.1. Победителите (заедно с трима заместници за всеки от тях) ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 01.10.2022г. чрез електронна платформа https://commentpicker.com/ и имената му ще бъдат обявени под поста на Играта в профила на https://www.instagram.com/bulgariamall/. „РОДЕНС“ ООД поема отговорност да се свърже с победителите и да им предаде Наградата по начина. Те ще имат възможност да получат наградата си на място по време на “Meet & Greet” събитие в Bulgaria Mall, от 02 до 06 октомври 2022 година между 11:00 и 19:00 часа. 

6.2. Срокът за използване на ваучерите е 30.11.2022. Валидни са на shop.deninamartin.com 

6.3. В случай че Участникът откаже да приеме Наградата в момента на предлагането й, се счита, че той се отказва от това участие.

6.4. Не се допуска замяна на спечелената награда с друга  предметна награда, стока или услуга или с паричната й себестойност. Не е допустимо използването на ваучерите по начин, различен от указаният им – а именно – за пазаруване в https://shop.deninamartin.com/bg/.

6.5. В случай че изтеглени печеливш Участник не отговаря на изискванията на Играта, липсва съгласие на родител/настойник/попечетил (когато е приложимо), не удостовери обстоятелствата, посочени 6.2, не се яви да приеме Наградата или е налице друго обстоятелство (включително нарушение на тези Правила), които препятстват връчването на Награда на този Участник, то за печеливш се определя следващият изтеглен Участник (по реда на изтеглянето им), до определяне на печеливш.

6.6. При връчване на Наградата се организира фотосесия с участието на печелившия Участник. 

 РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това.  

7.2. Организаторите си запазват правото по всяко време да прекратят провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информират своевременно за това Участниците. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторите си запазват правото да допълват или променят настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на официалния сайт: www.bulgariamall.bg 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторите не носят отговорност за вреди, причинени на Участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта. Организаторът „РОДЕНС“ ООД има задължение и отговорност да предостави Наградите на печелившите участници.

8.2. Организаторите не носят отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника (в случай, че такава е необходима), които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организаторите.

8.3. Организаторите не носят отговорност спрямо избран за победител Участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на www.bulgariamall.bg за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторите запазват право при констатиране на нарушения в процеса на участие да дисквалифицира съответния Участник.

9.4. Организаторите не са длъжни да водят кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организаторите и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторите на Играта са администратори на лични данни. Всеки от организаторите отговаря самостоятелно за обработването на събраните лични данни, както и да спазването на приложимото законодателство.

Описаното по-долу се прилага спрямо всеки един от Организаторите, когато има основание за това и в частта, за която обработват личните данни.

Получените данни могат да бъдат обработвани от всеки от Организаторите до прекратяване на съгласието на участника или за срок до 7 /седем/ години след приключване на Играта, с изключение на счетоводната и данъчната документация, при които данните на Печелившите ще се съхраняват за срок не по-къс от десет години. След изтичането на този срок Организаторът унищожава вашите данни по сигурен начин.

Обработването на лични данни се основава на съгласието ви, на основание легитимния интерес на Организатора да промотира своята дейност, както и на необходимостта от спазване на законовите му задължения.

 Всички Участници, регистрирали се за участие в Играта, с извършването на регистрацията, дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани от Организаторите: 

● за провеждането на Играта; 

● за уведомяване на печелившия Участник за резултата от Играта и оповестяване на името на всеки от победителите на Instagram страницата, посочени в Правилата, както и за маркетингови и рекламни цели, промотиращи дейността на Организатора „РОДЕНС“ ООД и ББ69;

● за разпространяване на снимките/ видеозаписите, с оглед промотиране дейността на Организаторите;

  • изпълнение на данъчни задължения на „РОДЕНС“ ООД.

Организаторите обработват следните лични данни на печелившия Участник ● име и фамилия ● адрес; ● телефон; ● фото/ видео образ. 

Извършвайки регистрацията, всяко лице (от свое име и от името на лицата, които представлява) потвърждава, че е наясно с правото личните му данни да бъдат предоставяни за справка, преписвани, копирани, допълвани, коригирани, блокирани и изтривани съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и действащата нормативна уредба.  

С участието си в Играта, Участниците всеки участник изрично дава съгласие ако бъде определен за печеливш, да бъде фотографиран и/или заснеман (включително видео и аудио материали) за целите на реклама на Bulgaria Mall и съответно Играта, и съответно направените снимки и/или записи да бъдат използвани и публикувани от Организаторите за реклама на Играта и другите активности на Организаторите във всички техни комуникационни каналии социални медии, включително уебсайтове, без възнаграждение, без ограничение във времето и без да е необходим предварителен преглед или одобрение от страна на Участника. Съгласието от страна на лицата, които не са навършили пълнолетие, се предоставя от родител/настойник/попечител – в случай, че такова лице е печеливш – преди самата фотосесия и връчване на Наградата.

Организаторите гарантират възможността на всеки Участник да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да възрази срещу обработването им или да поиска корекция или унищожаването им, като подаде писмено заявление до офиса на Организатора. Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни. Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното участие на Участника в Играта. Услугата се заплаща от всеки, който желае да я използва по ценоразпис, определен от Организатора.

 Организаторите обработва всички лични данни съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), и единствено за целите, за които те са били получени, като предоставя данните на обработващи лични данни и държавни органи в предвидените от закон случаи и не предоставя данни към получатели в трети страни.

Вашите права относно данните са: ● Достъп до данните: имате възможност да получите потвърждение дали се обработват ваши лични данни, достъп до тях, информация за обработването, както и копие от личните данни, които са в процес на обработване; ● Коригиране: имате възможност да изискате от нас да коригираме всички непълни или неточни лични данни, свързани с вас; ● Изтриване: имате възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем ваши лични данни, когато нямаме основание да продължим обработката им или сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка; ● Възражение срещу обработка: вие можете да възразите срещу обработката при условията на GDPR; ● Ограничаване на обработката: имате възможност да изискате от нас да преустановим временно обработването на вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или основанието за тяхното обработване в определени случаи; ● Преносимост на данните: имате възможност да изискате от нас да Ви предоставим (или да прехвърлим на трето лице) Вашите данни в широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато са налице условията за това. ● Право да оттеглите даденото от вас съгласие за обработване на ваши лични данни за конкретна цел. След получаване на вашето искане на посочения имейл/адрес на Организатора и Съорганизатора, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще ви уведомим своевременно.

Упражняването на правата е обусловено от наличие на предпоставките за това, предвидени в чл. 15 – 22 от GDPR. Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с Организатора на посочения имейл или офисен адрес. 

Също така, вие имате право да подадете жалба / оплакване до Комисията за защита на личните данни. Подробните правила, които Организаторът ББ69 прилага за защита на лични данни, са публикувани на bulgariamall.bg: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
при ползване на уебсайта, на инстаграм СТРАНИЦИТЕ и блога на Bulgaria Mall, а тези на Организатора „РОДЕНС“ ООД 

11.   Правна квалификация

Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на „Закон за хазарта – в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.